Ako si vybaviť príspevok na kúpu automobilu z ÚPSVaR?

Vážení návštevníci stránok spoločnosti ARES spol. s r.o.,

na tomto mieste sa Vám pokúsime poradiť – vysvetliť, aké možnosti majú postihnuté osoby pri riešení kúpy osobného motorového vozidla (OMV), ktorou si uľahčia každodenný život a ktorá pomáha tiež osobám, ktoré sa o ne starajú.

Počas našich stretnutí s klientami sa často stretávame s rôznymi otázkami, odpovede na ne nájdete práve v tomto článku:

Podľa akého zákona sa priznáva príspevok na úpravu automobilu?

Priznanie príspevku na kúpu osobného motorového vozidla sa riadi zákonom č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kto môže požiadať o príspevok?

Peňažný príspevok možno poskytnúť fyzickej osobe s ŤZP, ak oň požiada najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 65 rokov veku a spĺňa nižšie uvedené podmienky.

Kde treba žiadať o príspevok?

O príspevok sa žiada na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny, oddelení peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP, príslušného okresu, v ktorom máte trvalé bydlisko.

Príspevok sa poskytuje len na nové alebo aj staršie vozidlo?  

Príspevok možno poskytnúť len na osobné motorové vozidlo, ktoré nie je podľa technického preukazu staršie ako 5 rokov. 5-ročná lehota začne plynúť 1. januára v roku nasledujúcom po roku, v ktorom bolo vozidlo vyrobené.

Aké iné podmienky musím spĺňať, aby som mohol požiadať o príspevok ?

Peňažný príspevok možno poskytnúť fyzickej osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a:

  • je zamestnaná alebo preukáže, že bude zamestnaná, alebo
  • sa jej poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, dennom stacionári alebo preukáže, že sa jej bude poskytovať sociálna služba v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení alebo dennom stacionári, alebo
  • navštevuje školské zariadenie alebo preukáže, že bude navštevovať školské zariadenie a osobné motorové vozidlo bude využívať najmenej dvakrát v týždni na účely prepravy do zamestnania, školského zariadenia alebo do domova sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia alebo denného stacionára  a dvakrát späť.

Aká je výška príspevku ?

Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny osobného motorového vozidla a príjmu fyzickej osoby s ŤZP, max. vo výške 6 638,79 eur podľa prílohy 13 zákona 447/2008 Z.z. (viď tabuľka nižšie).

V prípade, že fyzická osoba s ŤZP je odkázaná podľa komplexného posudku na osobné motorové vozidlo s automatickou prevodovkou, výška peňažného príspevku je max. 8 298,48 eur. Vtedy však musí osoba s ŤZP preukázať oprávnenie na vedenie osobného motorového vozidla.

Cena osobného motorového vozidla sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 eur.

Cena osobného motorového vozidlaPríjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom Výška životného minima bola stanovená od 1.7.2014 na 198,09 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu.
do 2do 3do 4do 5
85 %80 %70 %55 %Výška príspevku v % z ceny úpravy osobného motorového vozidla, najviac zo sumy 13 277,57 eura

Môžem si s pomocou príspevku kúpiť i drahšie vozidlo?

Áno, ale maximálna zohľadnená cena je 13 277,57 eur.

Po koľkých rokoch môžem znovu požiadať o príspevok?

Po siedmich rokoch používania vozidla.

Čo sa stane, ak predám motorové vozidlo pred touto lehotou?

Budete musieť vrátiť alikvótnu časť príspevku, podľa doby používania, ktorá Vám chýba do 7-ich rokov.

Môžem získať i príspevok na úpravu takto kúpeného motorového vozidla?

Áno, podľa ustanovení a podmienok tohto istého zákona až do výšky 6.638,79 eur.

Zdieľať na: